Visie
Visie op geïntegreerd zorg- en gelijke onderwijskansen/ leerlingenbegeleiding


Onze school ligt in laag Vorst en grenst aan de gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis.

De buurt rond het Sint-Antoniusplein is een kansarme buurt met veel in- en uitstroom van de bewoners. De meeste inwoners zijn van allochtone origine. ¾ van onze populatie woont in deze buurt. De school wendt de financiële middelen op een doordachte manier aan om alle kinderen te begeleiden met het oog op gelijke onderwijskansen.

De schoolbevolking telt leerlingen waarvan de meeste ouders tot de derde generatie allochtonen behoren. Ze zijn dus hier geboren en geven hun kinderen maximale kansen op de arbeidsmarkt door hen naar de Nederlandstalige school te sturen.

Voor de meeste leerlingen is het Nederlands de derde taal. Er worden veel verschillende talen gesproken, waarvan het Arabisch nog steeds de meerderheid vormt. Het Frans is de taal die de kinderen het meest gebruiken onderling, thuis en op straat. Het Nederlands horen de kinderen vaak uitsluitend op school en is dus een artificiële leertaal.

Op basis van de SES-indicatoren stellen wij vast dat bij de leerlingen de thuistaal meestal niet het Nederlands is en dat een groot aantal moeders laaggeschoold is. Meer dan de helft van onze leerlingen ontvangt een schooltoelage. We merken een grote stijging op t.o.v. een decennia geleden.

De meerderheid van het personeel komt niet uit het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Het team bestaat voor de helft uit leden die reeds vele jaren in onze school werken en aldus wel over de nodige ervaringen beschikken om in te spelen op de specifieke noden in het Brusselse onderwijslandschap. De leerkrachten met weinig ervaring hebben nog behoefte aan vorming en bijscholing in het omgaan met diversiteit.

Algemeen kunnen we stellen dat onze leerlingen behoefte hebben aan extra ondersteuning voor taal, alsook aan structuur, sociale vaardigheden, waarden en normen om zich te kunnen ontplooien tot volwaardige burgers in de Westerse samenleving.

Onze visie op leerlingenbegeleiding is gericht op het totale leer- en ontwikkelingsproces van de leerlingen. De school streeft een evenwichtige ontwikkeling bij leerlingen na bij het zich eigen maken van de leerstof, het verwerven van cognitieve vaardigheden, het in sociaal en emotioneel opzicht steeds vaardiger worden, het uitzetten van de eigen onderwijsloopbaan en het stimuleren van een gezonde levensstijl.

Het uiteenzetten van een gedegen leerlingenbeleid is een anker gezien de noden van de kinderen. Dit is gebaseerd op het HGW- en ROK-kader en het zorgcontinuüm.

We zijn een school die diversiteit bekijkt als een meerwaarde. We bevorderen een inclusieve cultuur zodat de talenten van mensen met verschillende achtergronden en overtuigingen maximale kansen tot ontplooiing krijgen. Rekening houdend met de beginsituatie verruimen we de kennis van de wereld.

We maken onze leerlingen taalvaardiger met als doel met succes de schoolloopbaan te doorlopen, de weerbaarheid te verhogen, de cirkel te doorbreken van de armoede en actief deel te nemen aan de maatschappij.

We maken de leerlingen zelfregulerend door hen doelstellingen te leren bepalen, zelf initiatief en verantwoordelijkheid te leren nemen voor hun eigen leerproces. Door het reflecteren op het leerproces willen we de metacognitieve vaardigheden van de leerlingen versterken. We ambiëren dat de kinderen kritisch zijn over zichzelf en over een flinke portie zelfkennis beschikken..

Het psychisch en sociaal functioneren van een leerling heeft rechtstreeks invloed op zijn welbevinden en schoolse beleving en omgekeerd. We hebben zicht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en hanteren preventieve maatregelen om het welbevinden te verhogen. We trachten een positief, gestructureerd en ordelijk leer- en leefklimaat te creëren met respect voor de authenticiteit en weerbaarheid van ieder kind.

We investeren in het ontwikkelen van een gezonde levensstijl met aandacht voor gezonde voeding, beweging, veiligheid, … Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Rekening houdend met de instroomkenmerken en de aspecten van ons pedagogisch project (taalvaardigheid, diversiteit, sociale vaardigheden, levensbeschouwelijke aandachtspunten) streven we naar kwaliteitsvol onderwijs.Pedagogisch project


Onze school ijvert voor een volwaardige menselijke ontplooiing van het kind, met oog op een kansrijke toekomst. De aanwezigheid van overwegend niet-Nederlandstalige kinderen is bepalend voor de werking van de school.


Er wordt vanaf de kleuterklas veel aandacht besteed aan het aanleren van een basiswoordenschat. Anderstalige kinderen hebben betere slaagkansen wanneer zij hun kleuterschool in het Nederlands gevolgd hebben.


De school voorziet in een speciale omkadering, zorg en gelijke onderwijskansen, om de slaagkansen van elke leerling te optimaliseren.


We willen elk kind initiëren in een waaier van waarden, leerinhouden en vaardigheden, verdeeld over verschillende domeinen, taal en expressie, wetenschap, milieuzorg en techniek, sport en spel, kunst en cultuur, levensbeschouwing en godsdienst.


Wij staan erop dat de kinderen op school de Nederlandse taal gebruiken en streven ernaar dat ze dit uit eigen wil doen en niet omdat het wordt opgelegd. Wij vragen ook aan de ouders een inspanning te leveren om tijdens de contacten met de school Nederlands te spreken. We sporen ze aan de Nederlandse lessen, gegeven door “Brusselleer”, te volgen.


De school is opvoeden… Opvoeden is de taak van ouders, school, gemeenschap en wereld. Een kind komt naar school om met de hulp van de leerkrachten en de steun van de ouders te leren en te groeien naar zelfstandigheid. Hierin begeleidt de school met aandacht elk individu ongeacht herkomst, taal, ras of geloof.


Belangrijke aspecten van het pedagogisch project:

 • Het leren verstaan, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal aan kinderen voor wie het niet de moedertaal is.


 • Aandacht voor diversiteit in de dagelijkse werking. In een school met kinderen uit verschillende landen met verschillende culturen komt via aandacht voor diversiteit elk kind centraal te staan.


 • Het leren zelfstandig werken wordt de kinderen stapsgewijs aangeleerd. Leerlingen moeten ook zonder hulp en aandacht van de leerkracht kunnen werken. Sommige leerkrachten hebben twee klasgroepen en meerdere niveaugroepen en moeten tijd en ruimte hebben om elk kind te begeleiden.


 • Werken aan een opgewekte en positieve sfeer. Wat betreft het ontwikkelen van het sociaal bewustzijn en de sociale vaardigheden willen de leerkrachten door een open en uitnodigende sfeer een voorbeeldfunctie voorhouden. De omgang tussen de leerkrachten gebeurt zonder spanning en is stimulerend. De wederzijdse kritiek is helpend en constructief

De omgang met de leerlingen is rustig en stimulerend. Opmerkingen worden positief geformuleerd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan sociale versterkers. De kinderen zijn partners die mogen delen, meedoen en samenwerken. Ook tegenover de ouders wordt gestreefd naar een open sfeer. Zo ervaren de ouders dat het positieve klimaat een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Een open en ontspannen sfeer maakt van de school een opvoedende gemeenschap, waar kinderen niet alleen leren maar zich ontwikkelen tot een persoon met zelfvertrouwen, zelfkennis en een sociaal positief gedrag.


 • Aandacht voor levensbeschouwelijke aandachtspunten. Deze uitgangspunten hebben invloed op hoe men over opvoeding en onderwijs denkt. In een snel evoluerende maatschappij kiezen we voor een samenleving:
 • waarin aan het democratisch gedachtegoed en aan samenhorigheid steeds meer kansen worden geboden;
 • die de ontplooiing van al haar leden beoogt en die de onderlinge verschillen als een verrijking beschouwt;
 • die de vrijheid verdedigt, de ondernemingsgeest bevordert en de zin voor verantwoordelijkheid ontwikkelt;
 • die de principes van solidariteit aanleert door verschillende vormen van samenwerking toe te passen.


We kiezen voor de vorming van verdraagzame individuen die:

 • ieder eigenheid en keuze eerbiedigen;
 • vrij zijn en bereid zijn hun opvattingen te confronteren met die van anderen en wel vanuit een voortdurende bekommernis van intellectuele eerlijkheid;
 • open staan voor veranderingen en het kritisch onderzoek van de eigen opvatting die getuigen van creativiteit en vernieuwing;
 • in staat zijn hun bekwaamheden voortdurend aan de eisen van de tijd aan te passen;
 • bekommerd zijn om vrede, sociale rechtvaardigheid en menselijke waardigheid.


 • Aansturen op kwaliteitsonderwijs via bijzondere aandacht voor elk kind, aandacht zonder onderscheid van ras en cultuur en het bieden van kansen om zich te ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden. Door steeds te streven naar vernieuwing, een verdere uitbouw en verbetering.