Pedagogisch projectPedagogisch project


Onze school ijvert voor een volwaardige menselijke ontplooiing van het kind, met oog op een kansrijke toekomst. De aanwezigheid van overwegend niet-Nederlandstalige kinderen is bepalend voor de werking van de school. Er wordt vanaf de kleuterklas veel aandacht besteed aan het aanleren van een basiswoordenschat. Anderstalige kinderen hebben betere slaagkansen wanneer zij hun kleuterschool in het Nederlands gevolgd hebben.


De school voorziet in een speciale omkadering, zorg en gelijke onderwijskansen, om de slaagkansen van elke leerling te optimaliseren. Wij willen elk kind initiëren in een waaier van waarden, leerinhouden en vaardigheden, verdeeld over verschillende domeinen, taal en expressie, wetenschap, milieuzorg en techniek, sport en spel, kunst en cultuur, levensbeschouwing en godsdienst. Wij staan erop dat de kinderen op school de Nederlandse taal gebruiken en streven ernaar dat ze dit uit eigen wil doen en niet omdat het wordt opgelegd. Wij vragen ook aan de ouders een inspanning te leveren om tijdens de contacten met de school Nederlands te spreken. Wij sporen ze aan de Nederlandse lessen, gegeven door “Brusselleer”, te volgen.


De school is opvoeden … . Opvoeden is de taak van de ouders, school, gemeenschap en wereld. Een kind komt naar school om met de hulp van de leerkrachten en de steun van de ouders te leren en te groeien naar zelfstandigheid.


Belangrijke aspecten van het pedagogisch project:

 • Het leren verstaan, spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal aan kinderen voor wie het niet de moedertaal is.
 • Aandacht voor diversiteit in de dagelijkse werking. In een school met kinderen uit verschillende landen met verschillende culturen komt via aandacht voor diversiteit elk kind centraal te staan.
 • Het leren zelfstandig werken wordt de kinderen stapsgewijs aangeleerd. Leerlingen moeten ook zonder hulp en aandacht van de leerkracht kunnen werken. Sommige leerkrachten hebben 2 klasgroepen en meerdere niveauverschillen en moeten tijd en ruimte hebben om elk kind te begeleiden.
 • Werken aan een opgewekte en positieve sfeer. Wat betreft het ontwikkelen van het sociaal bewustzijn en de sociale vaardigheden willen de leerkrachten door een open en uitnodigende sfeer een voorbeeldfunctie voorhouden. De omgang tussen de leerkrachten gebeurt zonder spanning en is stimulerend. De wederzijdse kritiek is helpend en constructief. De omgang met de leerlingen is rustig en stimulerend. Opmerkingen worden positief geformuleerd. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan sociale versterkers. De kinderen zijn partners die mogen delen, meedoen en samenwerken. Ook naar de ouders toe wordt gestreefd naar een open sfeer. Zo ervaren de ouders dat het positieve klimaat een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van het kind. Een open en ontspannen sfeer maakt van de school een opvoedende gemeenschap, waar kinderen niet alleen leren maar zich ontwikkelen tot een persoon met zelfvertrouwen, zelfkennis en een sociaal positief gedrag.
 • Aandacht voor levensbeschouwelijke aandachtspunten. Deze uitgangspunten hebben invloed op hoe men over opvoeding en onderwijs denkt. In een snel evoluerende maatschappij kiezen we voor een samenleving:
  • waarin aan het democratisch gedachtegoed en aan samenhorigheid steeds meer kansen worden geboden.
  • die de ontplooiing van al haar leden beoogt en die de onderlinge verschillen als een verrijking beschouwt.
  • die de vrijheid verdedigt, de ondernemingsgeest bevordert en de zin voor verantwoordelijkheid ontwikkelt.
  • die de principes van solidariteit aanleert door verschillende vormen van samenwerking toe te passen.
 • We kiezen voor de vorming van verdraagzame individuen die:
  • ieder eigenheid en keuze eerbiedigen.
  • vrij zijn en bereid zijn hun opvattingen te confronteren met die van anderen en wel vanuit een voortdurende bekommernis van intellectuele eerlijkheid.
  • open staan voor veranderingen en het kritisch onderzoek van de eigen opvatting die getuigen van creativiteit en vernieuwing.
  • in staat zijn hun bekwaamheden voortdurend aan de eisen van de tijd aan te passen.
  • bekommerd zijn om vrede, sociale rechtvaardighedenen menselijke waardigheid.
 • Aansturen op kwaliteitsonderwijs via bijzondere aandacht voor elk kind, aandacht zonder onderscheid van ras en cultuur en het bieden van kansen om zich te ontwikkelen volgens zijn eigen mogelijkheden. Door steeds te streven naar vernieuwing, een verdere uitbouw en verbetering.