Onthaalbrochure


 

 1. WELKOM 
 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER WERKEN OP ONZE SCHOOL
  • Contactgegevens
  • Takenpakket
  • Lesopdracht
  • Omgangsvormen
  • IT, materiaal en Smartschool
  • Kopiëren
  • Knutselmateriaal
  • Schadelijke stoffen
  • Bestelprocedures
  • Nascholingen
  • (Bezoldigde) toezichten
  • Activiteitenkalender
  • Schoolfeest(en)
  • Ziekte/arbeidsongeval - verzekeringen
  • Zwangerschaps-/moederschapsbescherming
 1. GEZONDHEID
  • Hygiëneregels
  • Netheid, afvalverwerking, energie- en waterverbruik
  • Rook-, alcohol en drugsgebruik
  • Ergonomie: tips voor een ergonomische werkplaats
 1. VEILIGHEID
  • Algemene regels
  • Op de speelplaats
  • Herstellingen
  • Elektrische toestellen
  • Ladders
  • Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)
  • Brandveiligheid
  • Verkeersveiligheid
  • Uitstappen en zwemmen
 1. WELZIJN
  • Voor de kinderen
  • Voor werknemers
 1. Nuttige contacten en telefoonnummers

 

 

Hartelijk welkom in onze school!

GBS De Puzzel is één van de twee Nederlandstalige gemeentescholen van Vorst, en maakt samen met de volgende gemeentelijke basisscholen deel van Scholengemeenschap Spectrum:

GBS De Poelbos, Jette
GBS Van Asbroeck, Jette
GBS Vande Borne, Jette
GBS De Kadeekes, Koekelberg
GBS De Knapzak, Sint-Agatha-Bertem
GBS De Puzzel, Vorst
GBS De Wereldbrug, Vorst

Meer informatie over de missie, visie en het bestuur van de scholengemeenschap vind je op www.scholengemeenschapspectrum.be.

De school valt onder de verantwoordelijkheid van het Gemeentebestuur Vorst, en dus jouw aanstelling, je nascholingen, de uitstappen van je klas, de aankoop van pedagogisch materiaal, de controles van de gebouwen… worden opgevolgd vanuit de Gemeentelijke dienst onderwijs in samenwerking met tal van andere gemeentelijke diensten (interne preventie, openbare werken, IT…).


1.1 Onthaal op school                                              

De directie van de school waarin je tewerkgesteld bent, staat in voor je onthaal. Je krijgt informatie over de structuur van de school, het pedagogisch project, jouw taak binnen de school, het lessenrooster van je klas, het leerlingvolgsysteem, de kalender met de personeelsvergaderingen, het schoolfeest, informatie over samenwerken met collega’s en de preventiemaatregelen i.v.m. het de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk…

De directie overhandigt je een aantal documenten (zoals het arbeidsreglement, het schoolreglement, de infobrochure, deze onthaalbrochure, een lijst met de namen en foto’s van alle medewerkers op school…) en samen met het secretariaat wordt je fiche opgesteld voor het Ministerie van Onderwijs.

Je zult ook worden voorgesteld aan alle collega’s en leerlingen. De collega’s die instaan voor de aanvangsbegeleiding zullen je bijstaan zodat je zo snel mogelijk een plaats hebt in de leerkrachtengroep. Dit betekent dat je onmiddellijk bij hen terecht kunt met al je vragen over wat op school gebruikelijk is en dat zij er mee voor zorgen dat je over al het materiaal beschikt dat je nodig hebt.

Ten slotte hoor je ook bij wie je best terecht kan met jouw specifieke vragen.

We wensen je een warme en goede start!

 

1.2 Het lerarenlokaal, de start van elke dag                   

De dienstmededelingen worden ’s ochtends, via Smartschool doorgestuurd, voor 08u. Onder de noemer ‘dienstmededeling: …. ‘ worden de belangrijke organisatorische wijzigingen bekend gemaakt.

Tijdens de speeltijden en onder de middag ben je er uiteraard steeds welkom om iets te drinken, te eten of bij te praten. 

Verder vind je in het lerarenlokaal volgende belangrijke items:

 • Bakje waarin je persoonlijke administratie kan worden bijgehouden
 • Het kopieerapparaat
 • Het meldingsbord voor toezichten
 • Het lamineerapparaat
 • Het koffieapparaat
 • Een frigo voor je lunch/drankjes
 • De visualisatie van onze jaarthema’s/ pedagogische en/of organisatorische focuspunten
 • De lessenroosters van ALLE collega’s
 • De maandthema’s sociale vaardigheden/attitudes

 

 

 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER WERKEN OP ONZE SCHOOL

 

 • Contactgegevens

GBS De Puzzel Vorst
de Fierlantstraat 35
1190 Vorst
T 02 538 49 29
gbs.depuzzel@vorst.brussels

Op de website van onze school www.depuzzel.be vind je alle informatie over het schoolteam, het pedagogisch project, de openingsuren en ligging, de kalender met activiteiten en nog zoveel meer… hou de pagina dus in de gaten!

Op de Facebookpagina “GBS De Puzzel Vorst” kun je het reilen en zeilen van de school volgen.

 

 • Takenpakket

Je hoofdopdracht is uiteraard je lesopdracht. Maar je schoolopdracht omvat verder ook o.a. toezicht, overleg, vergaderingen, organisatie van schoolactiviteiten, schoolbibliotheek, werkgroepen… en het gaat nog ruimer met voorbereidingen, verbeteringen,   opzoekingswerk, personeelsvergaderingen, oudercontacten, taken die tijdens overleg zijn vastgelegd, organisatie van het schoolfeest…

Je begint dus aan een groot en intens avontuur, samen met de rest van het schoolteam – en we danken je nu al voor je inzet!

 

 • Lesopdracht                                             

Het schoolteam heeft in gezamenlijk overleg voor de verschillende vakken lesmethoden aangekocht, met de bedoeling continuïteit te realiseren doorheen de leerjaren. Het is daarom belangrijk dat je je voor je les ook houdt aan deze methode en dat je regelmatig overlegt met je collega’s.

Nieuwe leerstof wordt klassikaal aangeleerd, maar probeer frontaal lesgeven (waarbij de leerkracht vooraan uitleg geeft) te beperken. Creëer ruimte voor interactie, voor opdrachtjes, voor andere werkvormen en voldoende variatie. Het meubilair in de klas kun je zodanig schikken dat de vooropgestelde werkvormen ook realiseerbaar zijn. Jij hebt als leerkracht een begeleidende taak en biedt hulp aan leerlingen met moeilijkheden.

Om alle leerlingen optimale ontwikkelingskansen te bieden, wordt iedere leerling nauwgezet opgevolgd. Registratie van deze opvolging gebeurt in het leerlingvolgsysteem van Smartschool. Het hanteren van differentiatie in de lessen werkt dit in de hand.

Laat kinderen uiteraard NOOIT alleen in je klas – bij vertrek zorg je ervoor dat een collega je verantwoordelijkheid overneemt. Zorg er in dat geval voor dat alles wat hij/zij tijdens de les nodig zal hebben, klaar staat.

GSM gebruiken in de klas kan niet, tenzij in functie van lessen of bij een noodgeval.

 

 • Omgangsvormen op school

Op school word je gevraagd om de basisregels te volgen in je omgang met leerlingen, collega’s, ouders…:

 • Spreek je collega’s altijd op een beleefde manier aan.
 • Praat zorgzaam over kinderen tegen collega’s (ook in de leraarskamer).
 • De leerlingen spreek je ook aan met de nodige beleefdheid, zelfs wanneer je boos bent.
 • Schenk steeds veel aandacht aan het onthaal van de leerlingen, in het bijzonder na het weekend. Zorg dat de kinderen zich thuis voelen in de klas en de school.
 • Voel je steeds verantwoordelijk voor alle leerlingen.
 • Laat de kinderen nooit met problemen naar huis gaan. Probeer de problemen te voorkomen of ze in de klas op te lossen. Als de relatie tussen leerkracht en leerling goed is, zal de leerling goed functioneren. Meer nog dan andere kinderen zijn kansarme kinderen gebaat bij een vertrouwensrelatie met hun leerkracht.
 • Waardeer de kinderen, spreek je waardering uit. Dit verhoogt de motivatie en het welbevinden.
 • Zorg ervoor dat straffen zinvol zijn. Bespreek ook met het kind waarom het een bepaalde straf krijgt.
 • Een bemoedigend woord heeft meer effect dan een berisping (hoewel dat soms ook nodig is).
 • Weet je geen raad met moeilijk gedrag van leerlingen en/of ouders, kan je steeds terecht bij de zorgcoördinator en de directie.

Specifieke situaties met leerlingen, intermenselijke relaties met collega’s of ouders, of de algemene interne keuken van de school wordt met discretie behandeld. Je persoonlijke sociale mediakanalen dienen ook op de achtergrond te blijven op school. Er mogen geen foto’s met kinderen gepubliceerd worden op Facebookpagina’s van de klas, mits schriftelijke toestemming van de ouders (cfr. GDPR-wetgeving)

Gesprekken met ouders voer je best in een rustige omgeving en niet in het bijzijn van anderen. Bij moeilijke gesprekken doe je een beroep op de directie of de zorgcoördinator om ook aanwezig te zijn of over te nemen. Wees steeds voorzichtig met uitspraken over kinderen t.o.v. ouders en zeker t.o.v. derden. Ouders zijn zeer belangrijke participanten. We behandelen ze respectvol, zijn discreet en correct in omgang. Verlies je professionaliteit niet uit het oog.

 

 • IT, materiaal en Smartschool

Van de directie zul je IT-materiaal ter beschikking krijgen dat je op school en thuis kan gebruiken in het kader van je schoolopdracht. Dit materiaal is genummerd en wordt onderhouden door de gemeentelijke IT-dienst. Draag er zorg voor.

Gebruik in het kader van je werk enkel je professioneel mailadres - elk personeelslid van de gemeentescholen in Vorst krijgt een adres dat als volgt wordt samengesteld: eerstelettervoornaamvolledigefamilienaam@vorst.edu.brussels.

Wees in het kader van gegevensuitwisseling altijd bijzonder discreet met gevoelige informatie of documenten. Zorg er ook voor dat je als enige toegang hebt tot je laptop en je programma’s – en vergrendel je computer na gebruik.

Onze school werkt met Smartschool. Je gebruikersnaam en je paswoord krijg je via de directie of de ICT-coördinator. Smartschool gebruik je voor:

 • Het dagelijks noteren van de aanwezigheden
 • Het consulteren en aanvullen van het leerlingvolgsysteem (LVS)
 • Interne communicatie binnen het team
 • Het verzamelen van specifieke didactische tools: lesfiches, thema’s, activiteiten en routines
 • Het opmaken van de rapporten (doelenrapporten 4x/jaar + attituderapporten)
 • Het opmaken en bijhouden van de verschillende planningsdocumenten
 • De reserveringsmodule voor IT-materiaal
 • Communicatie met de ouders
 • Het organiseren van digitale oudercontacten
 • Het delen van nieuwsbrieven
 • Het verzamelen en delen van alle relevante informatie voor de werkingen en de organisatie van de school (INTRADESK)

Het Leerlingvolgsysteem wordt door alle leerkrachten en in alle klassen gebruikt. Bij korte vervangingen kan het heel interessant zijn om het door te nemen, bij langere vervangingen of een opdracht is het nodig om het aan te vullen. De zorgcoördinator kan je hierbij helpen.

 

 • Kopiëren

Elke medewerker krijgt van de directie een persoonlijke code waarmee hij, voor een vooraf bepaald dagbudget, kopieën kan maken of informatie kan printen. Hou die code strikt persoonlijk.

We vragen je om de auteursrechten niet te schenden en om milieuvriendelijk te handelen, hiervoor gelden de volgende richtlijnen:

 • Handboeken of kopieën van een gedeelte van de handleiding blijven eigendom van de school.
 • Voor eventuele kopieën van een handleiding of een gedeelte ervan, vraag je toelating aan de directie.
 • Maak je kopieën niet tijdens de lessen. Kopieën maken is een onderdeel van het voorbereidingswerk.
 • Probeer kopiëren te beperken (maak enkel pedagogisch verantwoorde kopieën), maak zoveel mogelijk recto/verso kopieën en plan tijdig het kopieerwerk.

 

 

 • (Knutsel)materiaal

In het kader van het kosteloos onderwijs, heeft de school voldoende materiaal voor de leerlingen. Geef dus niet zomaar briefjes mee aan de kinderen om te vragen of ze iets kunnen meebrengen. Als de kinderen als huiswerk iets moeten meebrengen, zorg er dan voor dat het zinvol is, doenbaar voor de kinderen en tijdig meegedeeld zodat het kind en de ouders voldoende tijd hebben om ervoor te zorgen.

Wie materiaal nodig heeft, kijkt eerst of er geen overschotten zijn in de eigen klasreserve of in die bij collega’s. Zijn extra bestellingen nodig, geef dit dan tijdig door aan de materiaalverantwoordelijken. Alle materiaal dient te worden besteld door de gemeente Vorst, en wordt slechts een paar keer per jaar uitgevoerd.

 

 • Bestellingen

Alle bestellingen voor om het even welk materiaal voor klasgebruik verlopen via de directie. We zorgen ervoor dat we bij bestellingen altijd de veiligheid en het welzijn van de kinderen en werknemers in acht nemen. Waar mogelijk zoeken we een alternatief voor mogelijk gevaarlijke stoffen. De niet te vermijden gevaarlijke stoffen worden bewaard en gebruikt volgens specifieke regels.

Op regelmatige tijdstippen wordt gevraagd om bestellingen door te geven tijdens een specifieke datum – als je goed je reserves bijhoudt en tijdens het plannen van je activiteiten rekening houdt met het benodigde materiaal, dan kun je die deadline zeker halen!

 

 

 • Schadelijke stoffen  

Het is niet toegelaten om onderhoudsproducten en chemische producten van thuis uit mee te nemen.

Zowel thuis als op school maakt men toch gebruik van gevaarlijke producten. Bij de onderhoudsproducten of materiaal dat bij herstellingen wordt gebruikt, kunnen chemische of potentieel schadelijke stoffen aanwezig zijn.

 

Onderhoudsproducten worden daarom in speciale kasten bewaard die op slot zijn met de vermelding “Verboden voor onbevoegden”. Merk je dat deze kast niet op slot is, verwittig dan onmiddellijk de directie!

 

Gebruik je zelf deze producten, bekijk dan eerst aandachtig de pictogrammen op de verpakking, bescherm jezelf en je omgeving in functie daarvan (met handschoenen, een bril, een schort, zorg dat kinderen niet aanwezig zijn, verlucht de ruimte…) en meng nooit verschillende producten waarvan je niet absoluut zeker bent of vermenging toegestaan is.

 

 

 • Nascholingen

De directie houdt een nascholingsplan bij per schooljaar, opgesteld in functie van de noden van de leerlingen en/of leerkrachten, van het beleidsplan en in samenspraak met het personeel en goedkeuring van de inrichtende macht. Ben je geïnteresseerd om een nascholing te volgen, dien je deze minimaal twee maanden voor datum aan te vragen en te motiveren. Mits akkoord, zal de gemeentelijke Dienst Onderwijs zorgen voor reservatie en betaling van de opleiding.

Vooraleer je op nascholing vertrekt, zorg je voor vervanging bij alle taken die je hierdoor mist, en maak er een erezaak van dat je vervanger gemakkelijk alle materiaal vindt om dit zo goed mogelijk te kunnen doen.

 

 

 • (Bezoldigde) toezichten

Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt een overzichtsblad waarop de toezichten staan ter beschikking gesteld in de lerarenkamer en op Intradesk. Heb je een vervangingscontract die middenin het schooljaar start, vraag dan naar dit overzichtsblad.

Zowel de middagtoezichten tussen 12u10 en 13u40 als de studie tussen 15u30 en 16u20 worden bezoldigd. Je vindt hiervoor de nodige informatie op het schoolsecretariaat.

Voer het toezicht stipt uit:

 • Wees tijdig aanwezig.
 • Bij voorziene afwezigheid (nascholing…) wissel je de toezichten met een collega.
 • Sta tijdens je toezicht niet samen met collega’s te praten.
 • Denk ook aan de bewaking van de schoolpoort, de toiletten, het afdak…
 • Leerlingen die met hun probleempjes komen klagen worden niet zomaar terug wandelen gestuurd, luister actief en probeer een oplossing te vinden, neem hun problemen ernstig.
 • Laat NOOIT kinderen ergens alleen zonder toezicht.

 

 

 • Activiteitenkalender

Personeelsvergaderingen vinden in principe maandelijks plaats. De exacte data zijn terug te vinden in de jaarplanning/activiteitenkalender op Intradesk.

Oudercontacten:
Voor de lagere school zijn er 4 oudercontacten voorzien: in oktober en juni (voor ouders van alle leerlingen) en in december en maart/april (op uitnodiging). 

Voor de kleuterschool  zijn er 3 oudercontact voorzien. In november en juni (voor de ouders van alle leerlingen) en in maart (op uitnodiging).

 

Prestaties tijdens de vakanties:


- Taken op schoolniveau: 3 dagen in augustus, waarvan 1 dag in functie van de startvergadering.


 

 

 • Schoolfeest(en)

Op het schoolfeest dient elke leerkracht aanwezig te zijn en mee te helpen. Ben je op verschillende scholen tegelijk tewerkgesteld, dan geldt de regel van de billijkheid.

 

 • Ziekte / arbeidsongeval - verzekeringen

Verwittig bij ziekte de directie zo snel mogelijk (voor 08u00), en bij verlenging ten laatste de dag voordien (tijdens de werkuren). Het secretariaat is op schooldagen bereikbaar vanaf 08u00 en tot 15u45 – daar kun je ook alle benodigde informatie en documenten verkrijgen. Alle nodige documenten en attesten zijn ook op Intradesk beschikbaar. Werk je op verschillende scholen, verwittig dan alle betrokken directies.

Bij afwezigheid door ziekte van één dag dienen geen formulieren ingevuld te worden. De directie dient wel onmiddellijk verwittigd te worden en kan controle aanvragen.

Vindt er een arbeidsongeval plaats, gelieve dan:

 • Onmiddellijk de directie te verwittigen, die zal beslissen of externe hulp moet worden gezocht;
 • niets te ondernemen dat het slachtoffer in gevaar kan brengen;
 • het slachtoffer niet verplaatsen tenzij er gevaar bestaat;
 • een tweede ongeval te voorkomen;
 • toegangswegen vrij te houden;
 • de gekwetste gerust te stellen en zeker nooit alleen achter te laten.

 

Verzekering bij ongevallen

Tijdens de schoolactiviteiten, zowel binnen als buiten de schoolmuren, zijn zowel leerlingen als personeel verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

 

Stagiairs worden tijdens hun stageperiodes voor lichamelijke ongevallen op de stageplaats of op weg van of naar de stageplaats verzekerd door de arbeidsongevallenverzekering van hun eigen onderwijsinstelling. Er is eveneens een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering.

 

Stoffelijke schade wordt niet door de schoolverzekering gedekt.

 

Voor personeel dat in opdracht van de school een verplaatsing met de eigen wagen moet maken, is er een omnium‐in‐opdracht verzekering voor schade aan het voertuig die niet door de eigen autoverzekering gedekt wordt. Voorwaarde is wel dat het wel degelijk om een verplaatsing in opdracht gaat én dat de verplaatsing vooraf gemeld is. Het normale woon‐werkverkeer of verplaatsingen met de fiets horen hier niet bij.

De verplaatsingen in het kader van omnium‐in‐opdracht moeten vooraf in de daartoe bestemde map genoteerd worden die in de leraarskamer te vinden is.

 

 • Zwangerschaps-/moederschapsbescherming

Vanaf het ogenblik dat je als personeelslid zwanger bent, heb je er alle belang bij de directie hiervan op de hoogte te brengen. Vanaf dat ogenblik zijn er immers een aantal wettelijke beschermingsmaatregelen die in werking treden. Deze hebben betrekking op de arbeidsvoorwaarden en op de gezondheid van het personeelslid en haar ongeboren kind. Het is raadzaam om de directie te informeren door een geneeskundig getuigschrift aangetekend te versturen of het geneeskundig getuigschrift te overhandigen en hiervoor een bewijs van ontvangst te vragen.

 

Ontslagbescherming

Vanaf het ogenblik dat de directie op de hoogte is van de zwangerschap, begint een speciale bescherming tegen ontslag te lopen. Er mag vanaf dat ogenblik geen handeling meer gesteld worden om aan je dienstbetrekking een einde te maken vanwege je zwangerschap. Deze ontslagbescherming loopt tot een maand na het postnataal verlof (inclusief verlengingen).

 

Veiligheid en gezondheid

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, hebben een verhoogd risico om een beroepsziekte op te lopen. Sinds september 2002 is er een omzendbrief van kracht die medewerkers van het onderwijs een bescherming van de zwangerschap en borstvoeding garandeert.

 

De directie brengt de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer op de hoogte van je zwangerschap en wint zijn advies in. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer zal vervolgens een risico-evaluatie uitvoeren om de gezondheidsrisico’s op te sporen. Wanneer de evaluatie tot de conclusie komt dat de huidige arbeidsomstandigheden een risico voor betrokkene kunnen betekenen, moet de werkgever maatregelen nemen. In sommige gevallen betekent dit dat een aanpassing van de taken nodig is, of zelfs een verwijdering uit het arbeidsmilieu. Bij deze regeling kan verder genoten worden van loon of toelagen ten laste van het departement onderwijs voor het statutair personeel of van een uitkering door het ziekenfonds voor het contractueel personeel.

Wanneer je je bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer aanbiedt, is het noodzakelijk dat je alle nuttige documenten meebrengt (attest zwangerschap met vermoedelijke bevallingsdatum, resultaat bloedafnames met bepaling van antistoffen tegen cytomegalovirus, toxoplasmose, hepatitis …).

 

 

 

 

 

 1. GEZONDHEID

 

 • Hygiëneregels

Wanneer we over hygiëne spreken, denken we meestal aan persoonlijke hygiëne.

 

Arbeidshygiëne richt zich echter tot het herkennen, evalueren en beheersen van die factoren die in de normale werkomgeving belastend zijn voor de gezondheid. Denk daarom niet alleen aan je persoonlijke hygiëne maar ook aan die van andere personen.

 

 • Was na je werk en voor het eten grondig je handen.
 • Hou de lokalen, de gangen, de kleedruimte, de wasplaats en de toiletten zuiver. Na jou komen er nog andere personen (denk aan je collega’s & de onderhoudsploeg).
 • Bevuilde werkkledij of beschermingsmiddelen moeten tijdig gewisseld worden.
 • Voor voedselveiligheid en hygiëne in de keuken bestaan er specifieke procedures en richtlijnen die worden voorgeschreven door het Federale Agentschap van Voedselveiligheid. Het keukenpersoneel krijgt regelmatig een bijscholingscursus omtrent de voorschriften rond voedselveiligheid.

In specifieke gezondheids- of veiligheidssituaties, kunnen specifieke regels worden uitgevaardigd (bijvoorbeeld tijdens een pandemie).

 

 • Netheid, afvalverwerking, energie- en waterverbruik

De zorg voor een beter milieu begint bij onszelf. En dat betekent dat wij ook op school zoveel mogelijk zorg moeten dragen voor gebruikte materialen en ruimtes. Het behoort tot de opvoedende taak van de leerkrachten dit ook over te brengen naar onze leerlingen en samen met hen ervoor te zorgen dat de school netjes blijft.

 

In de klaslokalen blijven na de les geen persoonlijke spullen liggen, zeker niet in die lokalen die ook door andere klasgroepen gebruikt worden. Ook de lerarenkamer wordt netjes gehouden. Bij gebruik van de zolder, kelder en bergingen dient het materiaal netjes geordend en gestockeerd te worden.

 

Sorteren van afval is een verplichting voor scholen. Dat kan alleen met medewerking van iedereen. Op de speelplaats zijn er vuilbakken voor restafval en voor PMD. In de PMD‐containers horen alleen thuis: PET‐flessen, blikjes, drinkkartons (brik) en plastiek. Ook in de leraarskamers staan vuilnisbakken voor papier, PMD en restafval.

 

Uiteraard kan het niet dat kauwgum, snoepwikkels enzovoort binnen in de lokalen of buiten op de grond worden gegooid of achtergelaten. De verantwoordelijkheid dat alles in de juiste vuilbak terechtkomt, ligt bij ons allemaal.

 

Naast afval is het ook belangrijk dat we aandacht schenken aan energie- en waterverspilling.

 

 

Energie:

 • Laat lampen niet onnodig branden / zet computers uit en berg ze op na gebruik.
 • Schakel op het einde van de dag toestellen uit.
 • Sluit in koude periodes zoveel mogelijk deuren en ramen.

 

Water:

 • Wees zuinig met water en spoor je leerlingen aan dit eveneens te doen.

 

Op deze manier zijn we niet alleen een nette, maar ook een milieubewuste school!

 

 

 

 • Rook-, alcohol en drugsgebruik

 

Het rookverbod in openbare gebouwen, schoolgebouwen en op schoolterreinen, is wettelijk omschreven. (Wet van 22 december 2009 en Decreet van 6 juni 2008).

 

Het rookverbod in onderwijsinstellingen is een algemeen rookverbod dat van kracht is in alle Vlaamse basis‐ en secundaire scholen en in de centra voor leerlingenbegeleiding:

 

 • 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 (met inbegrip van avonden, weekends, vakanties…)
 • Voor alle leerlingen, leraren, ouders, bezoekers en derden
 • Voor alle activiteiten op het volledige grondgebied van de school, binnen én buiten – en voor alle extra-muros activiteiten waarbij de betrokkene een opdracht of een pedagogische functie heeft.

 

Het rookverbod slaat op alle producten op basis van tabak en alle soortgelijke producten waar onder andere ook de shisha‐pen, de e‐sigaret of heatsticks.

 

Sigarettenpeukjes horen nergens op school thuis en zeker niet aan de ingangen of op de speelplaatsen.

 

Het is ook absoluut verboden alcoholische dranken te consumeren, tenzij op een feest of evenement waarbij het aanbieden en het gebruik ervan wordt goedgekeurd door de directie, met dien verstande dat elk personeelslid zich verantwoord en waardig blijft gedragen, of drugs te gebruiken op, in of rond school, inclusief tijdens extra-muros activiteiten waarbij de betrokkene een opdracht of een pedagogische functie heeft.

 

 

 

 • Ergonomie: tips voor een ergonomische werkplaats

Onder het motto “jong geleerd is oud gedaan”, is de school een ideale gelegenheid om de goede gewoontes van een rugvriendelijke levensstijl aan te leren. In de klas en op school zijn drie thema’s belangrijk:

Gezond computeren op school
Lichtere boekentassen
Schoolmeubilair op maat

3.4.1 Tips voor ergonomisch computeren:

-       Beperk het schermgebruik tot maximum 2 uur per dag

-       Plaats het beeldscherm haaks op het venster

-       Vermijd lichtinval in beeldscherm, gebruik zonnewering

-       Vermijden lichtinval in de ogen

-       Plaats beeldscherm, toetsenbord en muis recht voor de gebruiker

-       Plaats beeldscherm op een armlengte afstand

-       Breng het scherm ter hoogte van de ogen

-       Plaats toetsenbord op 15 cm van tafelrand

-       De computermuis moet voldoende vrije ruimte hebben

-       Verander regelmatig van houding

 

3.4.2 Tips voor een lichtere boekentas:

-       De boekentas mag maximaal 10% van het lichaamsgewicht wegen – sensibiliseer kinderen daarrond

-       Steek bij een rugzak de zwaarste spullen het dichtst tegen de rug

-       De leerkracht maakt duidelijke afspraken over mee te nemen boeken

-       De school voorziet voldoende opbergruimte voor boeken

-       De school voorziet naslagwerken in klaslokaal


 • Schoolmeubilair

Bij het bestellen van schoolmeubilair wordt de interne dienst voor preventie en bescherming van het werk betrokken in het lastenboek om een optimale ergonomie te garanderen in de klassen.

 

Zorg ervoor dat je de aandacht voor ergonomie nog verhoogt in de klas:

-       Als er verschillende hoogtes van tafels en stoelen zijn in de klas, voorzie dan de juiste meubels voor de grootte van de kinderen

-       Vraag aan de kinderen een kaft onder hun papier te leggen, zo krijgen ze een hellend schrijfvlak

-       Vraag hen om hun boek op een pennenzak te leggen

 

 1. VEILIGHEID

 

 • Algemene regels  

Werken in een veilige omgeving is een belangrijke prioriteit in onze school. Tijdens de personeelsvergaderingen komen de jaaractieplannen preventiebeleid aan bod en in de leraarskamer volgen regelmatig nieuwe mededelingen betreffende veiligheid.  Volg ze, lees ze en neem de raadgevingen in acht. Al je opmerkingen en suggesties om de veiligheid op school te verbeteren, zijn welkom bij de directie.

 

 • Op de speelplaats  

’s Ochtends, onder de middag en na de schooldag zijn er speeltijden, en per halve dag is er ook nog een speelkwartier – tijdens als deze speelmomenten staan de bewakers en de leerkrachten in voor het toezicht. Kinderen hebben nood aan beweging en buitenlucht, dus zorg ervoor op tijd de klas te verlaten zodat ze lang genoeg kunnen spelen en ontspannen.

Om het spel op de speelplaats veilig te laten verlopen houden wij ons als leerkracht aan volgende afspraken:

 • Ben je afwezig door nascholing of extra-muros activiteit, regel dan met collega’s je vervanging tijdens je toezichtbeurt en breng de directie op de hoogte.
 • Alle leerkrachten blijven bij de kinderen tot de toezichters van dienst op de speelplaats zijn. Wees collegiaal: heb je toezicht, wees dan tijdig op de speelplaats, loop niet nog eens terug naar de klas of eerst naar het toilet.
 • De leerkracht met toezicht bij de toiletten, komt na het doorspoelen van de toiletten ook op de speelplaats zodat de leerkrachten op de speelplaats de kans krijgen ook naar het toilet te gaan.
 • Jongens en meisjes gebruiken de toiletten apart vanaf het 1e leerjaar. De kinderen mogen er nooit zonder toezicht zijn.
 • Zorg ervoor dat alle delen van de speelplaats goed in het oog gehouden worden. Een goede verdeling is: iemand die rond gaat op de speelplaats en iemand die in de beurt van de toiletten blijft en daar regelmatig controleert.
 • Een leerkracht houdt toezicht dicht bij de schoolpoort.
 • Zorg dat de kinderen spelen, heb aandacht voor muurbloempjes en wees streng voor herrieschoppers. Heb aandacht voor de kinderen die iets komen zeggen, reageer beheerst bij ruzie of discussie, wimpel de kinderen niet af.
 • Houd actief toezicht! Praat niet met collega’s. Ouders die je wensen te spreken, vraag je vriendelijk om een afspraak te maken voor een ander moment.
 • Leerkrachten die geen toezicht houden, gaan bij het eerste belteken van het einde van de speeltijd onmiddellijk naar buiten. Bij het tweede belteken staat de rij helemaal in orde om te vertrekken en is elke leerkracht bij de rij.

 

 • Herstellingen

De voorbije jaren investeerde de gemeente veel middelen om de veiligheid van de leerkrachten en de kinderen te verhogen. We willen ook een verzorgde omgeving creëren waarin het aangenaam werken is en van de leerkrachten wordt verwacht dat zij daaraan meewerken. Dit betekent concreet dat je: 

 • Niet toestaat dat leerlingen iets bekladden of kapot maken.
 • Wanneer je een defect vaststelt of ziet dat iets hersteld moet worden, meld je dit onmiddellijk bij het secretariaat of de directie.
 • Zeer dringende herstellingen of dingen die de veiligheid van de kinderen of werknemers in gevaar brengen meld je onmiddellijk gemeld aan de directie.

 

 • Elektrische toestellen

Elektriciteit is vandaag niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het biedt enorm veel mogelijkheden en maakt het leven vaak aangenamer. Hierdoor vergeten we soms dat er ook gevaren aan verbonden zijn die een mensenleven op slag kunnen veranderen. Om ongevallen met elektriciteit te vermijden, volgen hier een aantal nuttige tips voor in de schoolomgeving:

 

 • Controleer elk toestel of gereedschap vooraleer je het gebruikt.
  • Merk je geen beschadigingen op?
  • Zijn de geleiders in goede staat?
  • Is de stekker / schakelaar niet beschadigd?

 

 • Signaleer onmiddellijk aan de directie elke abnormale opwarming, een stroomverlies of defect.
 • Voer zelf nooit herstellingen uit.
 • Alle mogelijke handelingen aan elektrische installaties mogen enkel en alleen uitgevoerd worden door een geattesteerde BA4/BA5-persoon – d.i. personeel dat hiertoe is aangesteld door de gemeente of een extern bedrijf.
 • Alle handelingen aan elektrische installaties mogen enkel uitgevoerd worden na akkoord van de installatieverantwoordelijke.

 

Wat mag je nooit doen:

 • een smeltzekering herstellen;
 • in een elektrische verdeelkast knoeien;
 • elektrische verdeelkasten laten openstaan;
 • een hoogspanningscabine betreden;
 • een installatie, toestel of machine aan- of uitschakelen zonder deskundig attest BA4/BA5;
 • een stopcontact overbelasten;
 • een dominostekker (‘kattenkop’) gebruiken.

 

 • Ladders  

De ladders op school worden regelmatig nagezien door de preventieadviseur. Je kunt ze dus ook gerust gebruiken. Neem bij het gebruik van een ladder toch volgende veiligheidsvoorschriften in acht:

-  Een ladder is een middel om een hoogteverschil te overbruggen. Gebruik de ladder niet als loopplank!

-   De veiligheid van de ladder wordt regelmatig gecontroleerd. Toch is het aan te raden zelf na te gaan of de ladder in goede staat is vóór u hem gebruikt.

-   Er mag zich maximum 1 persoon tegelijkertijd op de ladder bevinden. 

-   Zet de ladder op een stabiele en horizontale ondergrond.

-   Gebruik de ladder bij het klimmen en dalen altijd op de juiste manier: 

-               met het gezicht naar de ladder toe 

-   de sporten vasthouden

-   zorg steeds voor 3 gelijktijdige steunpunten

-   spring nooit van een ladder, ook niet als er nog slechts enkele sporten af te dalen zijn

 

Plaats een gewone ladder bovenaan tegen een stabiel element plaatst zoals een muur en nooit tegen een venster. Gebruik de ladder onder de juiste hoek (65° tot 75° tussen bodem en ladder). Plaats de ladder niet te schuin!

Als je een defect aan de ladder vaststelt, meld dat onmiddellijk bij het secretariaat of de directie!

 

 • Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO)

In de leraarskamer, in de refter en in de turnzaal zijn EHBO-kisten voorzien.
Twee leerkrachten zijn aangesteld tot EHBO-verantwoordelijke voor de school – hun namen worden bekendgemaakt op de affiches in het leerkrachtenlokaal.
Elk lid van het opvangpersoneel krijgt EHBO-opleidingen met een jaarlijkse opfrissing.

Bij ongevallen met leerlingen wordt steeds volgende procedure gevolgd:

Verwittig bij elk ongeval de directie, die zal beslissen om al dan niet de ouders te informeren en/of de hulpdiensten in te schakelen.

Bij kleine wonden kan de leerling worden verzorgd op de EHBO-post, er is voldoende materiaal aanwezig. Elke verzorging wordt in het registratieregister genoteerd (naam leerling, toegediende verzorging, datum van verzorging, wie diende de verzorging toe). Draag bij elke verzorging latex handschoenen die voorzien zijn in de EHBO-kist.

Bij twijfel of ernstige wonden verplaats je het slachtoffer niet, zorg je dat hij/zij warm gehouden wordt, laat je het slachtoffer nooit alleen, stel je hem/haar gerust door met hem/haar te praten, in afwachting van externe hulp.

Geneesmiddelen voor leerlingen 

Deze zijn niet aanwezig op school en kunnen dus bijgevolg niet worden toegediend.  Voor kinderen die medicatie van thuis meebrengen en dit moeten innemen, is een schriftelijk en ondertekend attest van de behandelende geneesheer nodig.  Hierin staan de naam van het kind, de datum, de naam van het geneesmiddel, de bewaring, de dosering, de wijze van toediening, de frequentie, de duur van de behandeling en de contactgegevens van de geneesheer duidelijk vermeld. De bevestiging van het toedienen van de medicatie, omwille van medische redenen, tijdens de schooluren dient hierop vermeld te worden.

 

 • Brandveiligheid

Eerst en vooral proberen we allemaal samen zoveel mogelijk te vermijden dat brand een kans krijgt:

 • Gebruik alleen de verlengsnoeren van de school. Ze zijn veilig. Geen dominostekkers, maar wel contactdozen!
 • Elektrische toestellen worden in de klassen nooit onbewaakt achtergelaten terwijl ze ingeschakeld zijn.
 • Kaarsen zijn verboden in het schoolgebouw!
 • Ook voor kerstlichtjes wordt extra aandacht gevraagd. Gebruik het liefst een timer.
 • De evacuatierichtlijnen hangen in elk lokaal uit. Lees deze zorgvuldig na.
 • Onze school is door middel van brandwerende deuren opgedeeld in zones die volledig van elkaar kunnen worden afgesloten en dus ervoor kunnen zorgen dat een uitslaande brand tot één zone beperkt blijft. Brandwerende deuren moeten dus altijd dicht blijven, anders werken ze niet.

 

De meeste branden beginnen klein.  Door een snel en accuraat optreden kan de brand wellicht in de kiem gesmoord worden. Vermijd paniek, handel kordaat en correct.

De evacuatieplannen en richtlijnen die je moet volgen hangen in het klaslokaal en maken deel uit van het preventieregister dat ter beschikking ligt in het secretariaat.

Pictogrammen in lokalen en gangen geven de richting weer van de dichtstbijzijnde uitgangen en nooduitgangen alsook waar brandmelders, brandblussers en brandhaspels zich bevinden.

 

 • Bij vaststelling van de brand:
  • sirene inschakelen
  • directie verwittigen
  • de directie of een aangestelde medewerker verwittigt de hulpdiensten, voert via checklist controle uit op het verzamelpunt en vangt de hulpdiensten op.

 

 • Bij het horen van de alarminstallatie
  • Onmiddellijk het gebouw ontruimen.
  • Ramen in de klas sluiten.
  • De klas en het gebouw in alle rust verlaten (niets meenemen uitgezonderd het digitaal klasregister, zorg dat je als leerkracht op de klasrij afsluit).
  • Begeef je via de vooropgestelde vluchtwegen naar het verzamelpunt op het Sint Antoniusplein, de leerlingen worden geteld en door de evacuatieverantwoordelijke geregistreerd op een fiche.
  • Meld je bij de evacuatieverantwoordelijke (met fluovestje), geef door welke klas en leerlingen geëvacueerd zijn en ook het aantal vermiste personen - verlaat na goedkeuring het schoolgebouw, naar het Sint Antoniusplein.
  • Indien vluchten niet mogelijk is, deur gesloten houden en vochtige doeken plaatsen aan de deur om rookontwikkeling te voorkomen, wachten op de komst van de hulpdiensten.

 

 • Wanneer de hulpdiensten zijn aangekomen
 • De verantwoordelijke zorgt voor vlotte toegang voor de hulpdiensten
 • De verantwoordelijke geeft door hoeveel personen zich wellicht nog in het gebouw bevinden

 

NOOIT DOEN:

 • Een lokaal betreden dat vol rook zit.
 • Naar de plaats van de brand terugkeren.
 • Blussen met water op elektrische installaties.
 • Bezittingen verzamelen en meenemen.
 • De lift nemen om sneller het gebouw te verlaten.

 

 • Evacuatieoefeningen:
 • Hebben tot doel het personeel en de leerlingen vertrouwd te maken met wat er in geval van brand dient te gebeuren (alarmeringsmiddelen, evacuatiewegen, verzamelplaats). Dienen als voorbereiding voor de tussenkomst van de hulpdiensten (melding en opvang). Bieden de mogelijkheid tot evaluatie en bijsturing.
 • Bij elke oefening wordt datum en uur doorgegeven aan de hulpdiensten.
 • De school organiseert drie oefeningen per schooljaar. Bij een eerste oefening worden aan het personeel datum en uur meegedeeld,de tweede en de derde oefening is onaangekondigd.
 • Indien mogelijk organiseert men ook een oefening in samenwerking met deskundigen (brandweer of EDPB)
 • Niet vergeten rekening te houden met bijzondere leermeesters, taallessen ouders, lessen turnen, onderhoudspersoneel…

 

Evaluatie:

 • Elke evacuatieoefening wordt geëvalueerd en besproken op de eerstvolgende personeelsvergadering.
 • Aandachtspunten bij de evaluatie:
  • hoe verliep de voorbereiding?
  • werkt de alarminstallatie hoe het hoort?
  • Waren bepaalde vluchtwegen belemmerd?
  • Kent iedereen zijn juiste vluchtweg?
  • Worden de richtlijnen opgevolgd?

 

Opvolging van de evaluatie:

  • richtlijnen worden indien nodig aangepast
  • defecte uitrusting wordt hersteld
  • bij problemen kan advies ingewonnen worden bij deskundigen
  • personeel en leerlingen worden verder ingelicht
  • het verslag wordt overgemaakt aan de gemeentelijke interne preventiedienst

 

 Verkeersveiligheid


Voor je eigen veiligheid, maar ook die van de leerlingen, hou je je aan de verkeersregels als je met de wagen naar school komt.

 • Op de terreinen van de school gelden dezelfde verkeersregels als op de openbare weg.
 • De maximum snelheid rond het schoolterrein bedraagt 30km/uur.
 • Er kan slechts geparkeerd worden op de daarvoor speciaal voorziene plaatsen.
 • Parkeren op de verbindings- en brandwegen of voor nooduitgangen en vluchtwegen is ten strengste verboden.
 • Voorzichtigheid is geboden op plaatsen met beperkt uitzicht.

 

Ook bij uitstappen met leerlingen – te voet of met de fiets – hou je je aan de verkeersregels. Voor uitstappen zijn er gele veiligheidshesjes te krijgen en op de fiets dienen fietshelmen te worden gebruikt..

 

Tijdens een uitstap met de leerlingen verdwijnt de normale klassituatie en vindt de activiteit buiten de vertrouwde schoolomgeving plaats. Aandachtspunten:

 • vraag elke uitstap bij de directie aan.
 • voorzie naar gelang het leerlingenaantal voldoende begeleiders.
 • bespreek eventueel afspraken rond vervoer (bus, trein, openbaar vervoer, …)
 • maak gebruik van de fluohesjes
 • zorg dat je het telefoonnummer van de school, het gsm-nummer van de directie mee hebt en de aanwezigheidslijst met alle namen van de kinderen en de contactgegevens van hun ouders.
 • neem de EHBO-tas voor uitstappen steeds mee.
 • tel regelmatig het aantal leerlingen

 

Informatie naar ouders vermeldt volgende gegevens: bestemming, uur van vertrek en aankomst, prijs, transportmiddel, gepaste kleding, wat nemen we mee, wat mogen we niet meenemen…

Bij busuitstappen zorg je er voor dat elke leerling een zitplaats heeft. Het “dubbel-zitten” of rechtstaan is niet toegelaten in een schoolbus en de veiligheidsgordel is verplicht voor iedereen!

 

 • Uitstappen en zwemmen

Vraag vooraf tijdig toestemming aan de directie als je een uitstap plant. Bij vertrek en aankomst, graag een signaal van af-/aanwezigheid aan de directie.