Infobrochure




 

 

Hoofdstuk 1        Situering van onze school

 

1.1            Schoolgegevens


1.1.1            Naam en adres, telefoon

 

Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

de Fierlantstraat 35, 1190 Vorst 
T 02 538 49 29 – Secretariaat:  gbs.depuzzel@vorst.brussels / Directeur: rlefevre@vorst.brussels

 

1.1.2            Schoolbestuur 

 

Wij zijn een gemengde basis­school die behoort tot het offi­cieel gesub­si­dieerd onderwijs.

Schoolbestuur:

Gemeentebestuur Vorst, Pastoorstraat 2, 1190 Vorst

T 02 370 22 11 – www.vorst.irisnet.be

 

Samenstelling van het College van Burgemeester en Schepenen (gemeenteraadsverkiezingen oktober 2018):

 

Stéphane Roberti

Burgemeester - algemene zaken, I.D.P.B., politie, personeel, secretariaat, public relations, protocol, informatie, Europese en internationale samenwerking, internationale solidariteit en migratie, toekomstperspectief en strategie, burgerparticipatie, transitie van het Bestuur (gedeelde bevoegdheid), website

Charles Spapens

economische ontwikkeling, tewerkstelling, sociale economie, handel, stadsheropleving (wijkcontracten, SVC, EFRO, stadsbeleid...), stadsplanning (gedeelde bevoegdheid),  cultuur (Franstalige bibliotheek, grote evenementen, feestelijkheden), transitie van het bestuur (gedeelde bevoegdheid), informatica

Mariam El Hamadine

gelijke rechten, intergenerationele zaken, jeugd, senioren, sociale zaken, burgerlijke stand, bevolking, erediensten en vrijzinnigheid

Ahmed Ouartassi

financiën, sport (met inbegrip van buitenschoolse activiteiten), toezicht op het OCMW, centrale aankoopdienst, juridische zaken

Alain Mugabo

schepen van de groene stad: klimaat, stedenbouw, stadsplanning (gedeelde bevoegdheid), gemeentelijke eigendommen, leefmilieu, dierenwelzijn, ecologische transitie, stadslandbouw, groene ruimten, energie, water

Françoise Père

openbare werken, kinderopvang (FR), muziekacademie, overheidsopdrachten

Maud De Ridder

onderwijs (FR), programma preventie schoolverzuim, naschoolse activiteiten (FR), huisvesting

Saïd Tahri

openbare netheid, kermissen en markten, vaderlandslievende aangelegenheden

Fatima El Omari

Preventie, sociale cohesie en verenigingsleven

Esmeralda Van den Bosch

Nederlandstalige aangelegenheden (onderwijs, brede school, cultuur en bibliotheek), dierenwelzijn, mobiliteit, parkeerbeleid

                                              

Voor vragen i.v.m. het Nederlandstalig onderwijs in de gemeente kunt u steeds terecht bij:

Esmeralda Van den Bosch
Gemeente Vorst - Schepen Nederlandstalige aangelegenheden

Pastoorstraat 2, 1190 Vorst - T 02 370 22 07

 • Scholengemeenschap

 

De school behoort samen met deze scholen tot de scholengemeenschap Spectrum :

 • 3 gemeentelijke basisscholen van Jette;
 • 1 gemeentelijke basisschool van Koekelberg;
 • 1 gemeentelijke basisschool van Sint-Agatha-Berchem;
 • 2 gemeentelijke basisscholen van Vorst.

 

Adres en contactgegevens:

 

Scholengemeenschap Spectrum 

Herkoliersstraat 68

1081 Koekelberg 

scholengemeenschapspectrum@telenet.be

 

Voorzitter van het Spectrum-beheerscomité: Esmeralda Van den Bosch

Coördinerend directeur Spectrum: Roel De Groof

 

 

   

  1.2              Raden

   

  • De schoolraad 

   

  De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.  De schoolraad wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld en vergadert minimaal driemaal per jaar.

  De huidige schoolraad bestaat uit:

  De voorzitter: Carine Van der Wilt

  De secretaris: Jasmine Dhaenens

   

   

  Vertegenwoordigers van de ouders:

  Nele Vereecken en Karima Azouzi (GBS De Puzzel)
  Meriam Bourbib en Nadia Rouah (GBS De Wereldbrug)

   

  Vertegenwoordigers van het personeel:

  Kathleen Ghysels, Jasmine Dhaenens (GBS De Puzzel)

  Carine Van der Wilt, Amber Spitaels (GBS De Wereldbrug)

   

  Vertegenwoordigers van de lokale omgeving:

  Gemeente Vorst – Pedagogisch coördinator - Onderwijs

  Gemeente Vorst – Brede Schoolcoördinator


  De directeurs van GBS De Puzzel en GBS De Wereldbrug zetelen ambtshalve met raadgevende stem in de schoolraad.

  De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden kunnen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.


  • De klassenraad

   

  De klassenraad is een team van personeelsleden (eventueel aangevuld met externe deskundigen) dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlin­gen­groep of een individuele leerling.

   

  1.3       Partners 


  1.3.1.  Partner: OVSG

  Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG). OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten

   

  OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

   

  Pedagogische begeleiding

  De pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning.

   

  De pedagogische begeleiding wordt verzorgd door Mevr. Vanja Colson

   

  Naast pedagogische begeleiding kan een schoolbestuur beroep doen op de diensten van OVSG voor:

  • Nascholing en service
  • Jurering en evaluatie
  • Consulting-juridische ondersteuning
  • Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Begeleiding van een dossier scholenbouw
  • Publicaties en administratieve software
  • Sport- en openluchtklassen
  • Belangenbehartiging

   

  Gemeentelijk onderwijs =

  • Onderwijs dicht bij de burger
  • Openbaar onderwijs, open voor iedereen
  • Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur
  • De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op lokale noden.
  • Gemeentelijke diensten versterken elkaar. De school is ingebed in een geheel van diensten waar ze op kan rekenen en mee samenwerken.
  • Kwaliteitsvol onderwijs dankzij sterk uitgebouwde pedagogische begeleiding, nascholing, leerplannen …
  • Voortrekkers van vernieuwing (bv. methode-onderwijs of gelijke kansen via onderwijs)
  • School in de buurt, van de buurt en voor de buurt

   

  1.4              Onderwijsaanbod (leergebieden) - leerplannen

   

  De doelen uit het pe­da­go­gisch project wor­den gecon­cretiseerd via het ge­bruik van de OVSG-leer­plannen.

   

  Het onderwijsaanbod in het gewoon kleuteronderwijs omvat ten minste de volgende leergebieden:

   

  • lichamelijke opvoeding;
  • muzische vorming;
  • Nederlands;
  • wereldoriëntatie;
  • wiskundige initiatie.

   

   

   

   

  Het onderwijsaanbod in het gewoon lager onderwijs omvat ten minste, en waar mogelijk in samenhang de volgende leergebieden:

   

  • lichamelijke opvoeding;
  • muzische vorming;
  • Nederlands;
  • wiskunde;
  • wereldoriëntatie;
  • Frans;
  • leren leren;
  • sociale vaardigheden;
  • informatie- en communicatietechnologie;
  • ten minste 2 lestijden onderwijs in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

   

   

  1.5              Taalscreening - taaltraject - taalbad

   

  1.5.1.      Taalscreening

   

  De school voert voor elke leerling in het gewoon onderwijs bij het begin van de leerplicht (5 jaar) een verplichte screening uit, die nagaat wat het niveau van de leerling inzake de onderwijstaal is. Deze screening kan nooit voor de inschrijving van de leerling uitgevoerd worden.

   

  Op basis van de resultaten van de taalscreening, moeten leerlingen die het Nederlands onvoldoende beheersen een actief taalintegratietraject Nederlands volgen

   

  De screening is niet verplichtoor anderstalige nieuwkomers .

   

  1.5.2    Taaltraject

   

  Op basis van de resultaten van de taalscreening voorziet de school een taaltraject voor de leerlingen die het nodig hebben en voor anderstalige nieuwkomers. Dit taaltraject sluit aan bij de noden van de leerling wat het Nederlands betreft.

   

   

  1.5.3            Taalbad

   

  Als de leerling het Nederlands onvoldoende kent om de lessen te kunnen volgen, kan de school een taalbad organiseren. Het doel van het volgen van een taalbad is dat de leerling voltijds en intensief de Nederlandse taal leert om zo snel mogelijk te kunnen deelnemen aan de reguliere onderwijsactiviteiten.

   

   

   

  Hoofdstuk 2        Organisatorische afspraken

   

  • Afhalen en brengen van de kinderen

             

   

  Alle kinderen moeten op tijd op school zijn. Er wordt om 8u20u gebeld. Onze schoolpoort zal open zijn vanaf 7u00 tot 8u30 en van 15u20 tot 17u45.

  Tijdens de middagpauze blijft de poort dicht.

  Ouders die hun kind tijdens de middag komen afhalen, kunnen bellen aan de poort.

   

   

  2.2               Lesurenregeling


  Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

  ochtend       8u30 tot 12u10

  namiddag    13u40 tot 15u20

   

   

  Woensdag

  ochtend       8u30 tot 12u10

  namiddag    vrij

   

   

  2.3              Toezicht, opvang en studie

   


  Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

  Ochtend      7u00 tot 8u30

  Avond          15u20 tot 17u45

  Voor de leerlingen van de lagere school is er studie van 15u30 tot 16u30, op vrijdag is er geen studie.

   

   

  Woensdag

  Ochtend      7u00 tot 8u30

  Namiddag    12u10 tot 17u45

   

  2.4              Schoolverzekering

   


  De school is via het gemeentebestuur verzekerd bij Ethias voor lichamelijke schade bij schoolongeval. Bij een schoolongeval worden de ouders steeds telefonisch verwittigd indien er medische zorgen nodig zijn. De noodzakelijke eerste medische zorgen worden door de school gedaan. De school vult het document ‘schoolongeval’ in en bezorgt het aan de ouders. Na het invullen van dit document door de dokter, de tandarts of de ouders bezorgen ze het document zo snel mogelijk (binnen de 24u) terug aan de school. De school bezorgt dit document aan Ethias. Rekeningen die met het schoolongeval te maken hebben worden eerst door de ouders zelf betaald. Bewijzen van de mutualiteit worden door de ouders aan de school bezorgd.

   

  2.5               Schooltoelage

   

   

  Kinderen vanaf 3 jaar die Nederlandstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel kunnen als extra rekenen op een jaarlijkse schooltoeslag als het inkomen van de ouders (of de ouder en eventuele partner waar het kind is gedomicilieerd na een echtscheiding) voldoet aan de inkomensvoorwaarde.

  U ontvangt de schooltoeslag via de uitbetaler van het Groeipakket.

   

  Ouders die met hun kinderen in Vlaanderen wonen, zullen vanaf september 2019 (schooljaar 2019-2020) hun schooltoeslag niet meer moeten aanvragen. Voor een kind dat al gekend is binnen het Groeipakket wordt het recht op een schooltoeslag automatisch onderzocht en toegekend.

   

  Ouders die met hun kinderen in Brussel, Wallonië, de Duitstalige Gemeenschap of een land van de EU wonen, en waarvan de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen of Brussel gaan, zullen gecontacteerd worden door Fons, de uitbetaler van de Vlaamse overheid, om hun gegevens op te vragen. Zo'n onderzoek gaat trager dan een aanvraag. U kunt dus ook zelf een aanvraag indienen vanaf 1 augustus voor het betrokken schooljaar bij een uitbetaler naar keuze.

   

  De schooltoeslag wordt één maal per jaar toegekend, aan het begin van het schooljaar (september of oktober). 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Meer informatie op https://www.groeipakket.be/

   

   

   

  2.6               Uiterlijk voorkomen 

            

  Kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

  Er worden geen hoofddeksels gedragen.

   

  2.7              Afspraken zwemmen 

  De kinderen van de derde kleuterklas gaan om de twee weken zwemmen.

  De kinderen van het 1ste, 3de en 5de leerjaar gaan om de twee weken zwemmen (eerste semester).

  De kinderen van het 2de ,4de en 6de leerjaar gaan om de twee weken zwemmen (tweede semester).

  Het zwemmen is kosteloos voor de 3de kleuterklas en het 6de leerjaar.

  De kleuters, het 1ste en het 2de leerjaar gaan zwemmen in Anderlecht (COOVI).

  Het 3de , 4de , 5de en het 6de leerjaar gaan zwemmen in Sint-Gillis (Victor Boin).

  In beide zwembaden is het dragen van een badmuts en zwembroek/badpak verplicht.  

  2.8              Persoonlijke voorwerpen

   

  De school is niet aansprakelijk voor diefstal, schade aan of verlies van persoonlijk materiaal van de kinderen (kledij, fiets, juwelen, gsm…).     

  2.9               Verkeer en veiligheid

              

  Tijdens schooluitstappen dragen de kinderen een hesje.

  Ze dragen eveneens een halsdoek ter herkenning.

  Aan de schoolpoort wordt de veiligheid van de kinderen gegarandeerd door een gemachtigd opzichter van de school.

   

  2.10             Verjaardagen

   

  De jarige mag een traktatie meebrengen onder de vorm van taart, cake of een droge koek.

  Individuele snoepzakjes en/of cadeautjes zijn niet toegelaten.

   

               

   

  2.11             Leefregels voor leerlingen

   

   2.11.1          Ik en mijn houding

   

  Ik heb respect voor anderen.

  Ik vecht niet en maak geen ruzie.

  Ik scheld niemand uit en gebruik geen bijnamen.

  Ik heb eerbied voor het bezit van anderen.

  Ik pest niemand en zet ook anderen niet aan tot pesten.

  Ik schrijf netjes en verzorg mijn schriften.

  Ik geef thuis onmiddellijk alle brieven en nota's van de school af.

  In de eetzaal ben ik rustig en heb ik goede tafelmanieren.

  Ik luister steeds naar de aanwijzingen van de leerkracht.

   

   

  2.11.2          Ik, gezondheid en hygiëne

   

  Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd en hygiënisch.

  Na bezoek aan het toilet spoel ik door en was ik mijn handen.

  Ik hou de toiletten netjes.

  In de turnles draag ik de voorgeschreven turnkledij.

  Ik neem mijn turnkledij regelmatig mee naar huis om te wassen.

  Ik breng alleen gezonde versnaperingen mee

  Als ik dorst heb, vraag ik water aan de groepsleerkracht.

   

   

  2.11.3          Ik zorg voor het milieu

   

  Ik zorg mee voor een nette school, ik sorteer het afval en gooi het in de juiste container.

  Ik draag zorg voor het groen op de speelplaats.

   

   

  2.11.4          Ik en mijn taalgebruik

   

  Op school spreek ik steeds algemeen Nederlands.

  Volwassenen spreek ik aan met meneer of mevrouw.

  De leerkrachten noem ik "meester" of "juffrouw" en de directeur spreek ik aan met "meneer/mevrouw de directeur".

   

   

  2.11.5          Ik en huiswerk

   

  Ik maak mijn huiswerk en leer mijn lessen

  Wanneer ik dat niet heb kunnen doen, verwittig ik de leerkracht. Dit kan op volgen­de wijze:

  -                  door een nota van mijn ouders in mijn agenda;

  -                  door een briefje van mijn ouders.

   

  Ik vul elke dag mijn agenda in en laat hem dagelijks teke­nen door één van mijn ouders.

  Wanneer ik om gezondheidsredenen niet mag zwemmen of turnen breng ik een attest mee naar school.

   

  2.11.6          Ik en mijn materiaal

   

  Ik draag zorg voor mijn kledij en mijn schoolgerei.

  Ik kaft mijn schriften en boeken.

  In mijn boekentas zit alles netjes bij elkaar en steekt enkel het nodige.

  Ik zorg ervoor dat ik altijd het nodige schoolgerei mee heb, ook voor het zwem­men en de turnles.

  Mijn boekentas staat op de aangeduide plaats.

  Mijn fiets staat netjes in de fietsenstalling.

  Ik bezorg verloren voorwerpen aan de groepsleerkracht.

   

   

  2.11.7          Ik en spelen

   

  Ik speel sportief en sluit niemand uit.

  Ik breng geen speelgoed mee naar school dat gevaarlijk is en/of geweld uitlokt.

  In de klassen, gangen en toiletruimtes speel ik niet.

   

  2.11.8          Ik en toezicht

   

  Ik verlaat de eetzaal, de klas of de speelplaats niet zonder de toestemming van de toezichter.

  's Middags of 's avonds ga ik in de passende rij staan of wacht ik op de speelplaats tot mijn ouders me komen afhalen.

   

  2.11.9          Veiligheid en verkeer Ik en het verkeer

  Ik neem steeds de veiligste schoolroute

  Ik respecteer de verkeersreglementen.

  Ik ben uiterst voorzichtig op de openbare weg.

  Ik zorg ervoor dat mijn fiets tech­nisch in orde is.

   

  Wanneer ik de schoolbus gebruik:

  -                  ga ik direct na het opstappen zitten;

  -                  pas nadat de bus stilstaat, sta ik op om af te stappen;

  -                  bij het uitstappen, wacht ik tot de bus weg is om de straat over te steken.

   

   Ik en veiligheid

   

  Ik plaats niets voor nooduitgangen en versper geen gangen, trappen en in- of uitgan­gen.Ik ga rustig en ordelijk van en naar de klassen en op de trappen.

  Ik ga niet naar plaatsen (bv. kelder, zolder, keuken...) waarvan aangeduid is dat ik er niet mag zijn.

  Ik raak geen elektrische toestellen aan zonder toestemming.

  Ik raak geen onderhoudsproducten aan.

  Als ik geneesmiddelen moet innemen, geef ik die 's morgens aan de leerkracht.

   

              Wat te doen bij ongeval waarbij een kind van onze school betrokken is?

  Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

  Ik vertel:      -    waar het ongeval gebeurd is;

         -    wat er gebeurd is;

         -    wie erbij betrokken is.

   

  Wat te doen bij brand?

  Ik verwittig onmiddellijk een volwassene.

   

  Bij brandalarm verlaat ik onmiddellijk het lokaal via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten, zonder lopen. Ik volg de instru­cties van de leerkrachten:

  -                  ik verlaat de lokalen via de uitgangen die we bij de oefening gebruikten;

  -                  ik laat al mijn materiaal achter;

  -                  ik verzamel op de aangeduide en ingeoefende plaatsen.

   

   2.11.10        Ik en het schoolreglement Wat als ik de afspraken niet na­leef?

   

  Ik krijg een mondelinge opmerking.

  Ik krijg een schriftelijke opmerking in mijn agenda en mijn ouders ondertekenen.

  Ik krijg een extra taak en mijn ouders ondertekenen.

  Ik word naar de directeur gestuurd.

  De leerkracht en/of de directeur neemt contact op met mijn ouders en bespreken mijn gedrag.

  Ik word een tijdje afgezonderd (onder toezicht en minder dan één dag).

   

  Indien ik de afspraken meermaals niet naleef, kan de directeur een tuchtprocedure starten.

                          Wat als de leerkracht zich vergist?/grenzen overschrijden

   

  Ik vraag beleefd aan de leerkracht of het mogelijk is dat hij zich vergist heeft. Ik bespreek het voorval met de leerkracht, liefst onmiddellijk of tijdens de daaropvol­gende speel­tijd.

  Indien de leerkracht er niet met mij over wil praten, vraag ik de directeur of de zorgcoördinator naar mijn zienswijze te luisteren. Hij zal dan na een gesprek met mij en de leerkracht een besluit treffen.

   

   

  Hoofdstuk 3 Schoolverandering

   

  3.1

  De verantwoordelijkheid voor het veranderen van school in de loop van een schooljaar ligt bij de ouders.

   

   

  3.2

  Bij verandering van school door een leerling worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende gezamenlijke voorwaarden:

   

  1°                de gegevens hebben enkel betrekking op de individuele onderwijsloopbaan van de leerling;

  2°                de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

  3°                tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

   

   

  3.3

  Een kopie van een verslag of een gemotiveerd verslag van een CLB moet verplicht overgedragen worden van de oude school naar de nieuwe school. Ouders kunnen zich tegen deze overdrachten niet verzetten.

   

  3.4

  Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling mogen nooit aan de nieuwe school doorgegeven worden.

   

  3.5

  Bij schoolverandering deelt de school het aantal halve dagen ongewettigde afwezigheid van het lopende schooljaar mee aan de nieuwe school.

   

  3.6

  Schoolverandering van het gewoon naar het buitengewoon basisonderwijs kan onmiddellijk zodra de ouders over een verslag beschikken.

   

   

   

   

  Hoofdstuk 4        Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

   

  4.1               Principe


  In principe zijn de beide ouders van een minderjarige gezamenlijk verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind (co-ouders). Zij hoeven daarvoor niet gehuwd te zijn of samen te wonen. Zij nemen eensgezind de beslissingen over het onderwijs van hun kind.

   

   

  4.2              Concrete afspraken


  De school respecteert de rechten van beide ouders bij alle beslissingen in verband met de opvoeding van de leerlingen zoals:

   

  -                  bij de inschrijving van de leerlingen;

  -                  bij de keuze van een levensbeschouwelijk vak of de vrijstelling daarvan;

  -                  bij orde- en tuchtmaatregelen;

  -                  bij keuzes i.v.m. de schoolloopbaan van het kind (bv. zittenblijven of niet);

  -                  bij de schoolverrichtingen in het algemeen (bv. bij informatie via nieuwsbrief, bij uitnodiging oudercontacten, bij bezorgen van rapporten…).

   

  De school gaat ervan uit dat zij door de ouders geïnformeerd wordt indien er rekening moet gehouden worden met een specifieke regeling.

   

   

   

  Hoofdstuk 5        Keuze van de levensbeschouwelijke vakken

   

  Ouders kiezen bij de inschrijving van hun kind in de lagere school:

   

  1. dat hun kind een cursus in één der erkende godsdiensten volgt;
  2. dat hun kind een cursus niet-confessionele zedenleer volgt.

   

  Als ouders op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer, dan kunnen ze vragen om een vrijstelling te krijgen. De ouders zorgen zelf voor opdrachten. Een vrijstelling betekent nooit dat een leerling minder tijd op school doorbrengt dan de normale aanwezigheid van alle leerlingen.

   

  De ouders zijn verplicht deze keuze te maken bij de eerste inschrijving in de school. Deze verklaring wordt binnen de 8 kalenderdagen bezorgd aan de school, te rekenen vanaf de dag van inschrijving of vanaf de eerste schooldag van september.

  De ouders kunnen hun keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het voor 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur. De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het schooljaar.

  Voor leerplichtige kleuters is er geen verplichting, maar wel een recht op levensbeschouwelijk onderricht. Het officieel kleuteronderwijs zelf biedt geen levensbeschouwelijk onderricht aan.

  Ouders die dit voor hun leerplichtige kleuter wensen, kiezen zelf een officiële school voor lager onderwijs waar de levensbeschouwing van keuze aangeboden wordt. Uiterlijk op 8 september moeten de ouders de lagere school naar keuze te contacteren. Als het gaat om een andere school dan de school waar het kind kleuteronderwijs volgt, informeren de ouders de eigen kleuterschool eveneens tegen 8 september. De kleuter zal dan voor het levensbeschouwelijk onderricht de eigen kleuterklas verlaten en aansluiten bij kinderen van de lagere school die dezelfde levensbeschouwing volgen.

   

  Hoofdstuk 6        Ondersteuningsnetwerk

   

  De school is aangesloten bij het ondersteuningsnetwerk Centrum (ONW Centrum)

  Contactgegevens: contact@oncentrum.be T 02 430 67 70

   

  Voor algemene vragen over ondersteuning of voor specifieke vragen over de ondersteuning van uw kind binnen de school kan u terecht bij de zorgcoördinator van de school.

   

   

   

           Hoofdstuk 7        Toedienen van medicijnen  

   

  7.1      

  De school dient uit eigen beweging geen medicatie toe. Bij ziekte zal ze in de eerste plaats een ouder of een door u opgegeven contactpersoon trachten te bereiken. Indien dit niet lukt en afhankelijk van de hoogdringendheid, zal de school de eigen huisarts, een andere arts of eventueel zelfs de hulpdiensten contacteren.

   

  7.2

  De ouders kunnen de school vragen om medicatie toe te dienen.

  De school kan weigeren om medicatie toe te dienen, tenzij:

  -                  die is voorgeschreven door een arts én:

  -                  die omwille van medische redenen tijdens de schooluren dient te worden toegediend.

   

  De ouders bezorgen de school:

  • de naam van het kind;
  • de datum;
  • de naam van het medicament;
  • de dosering;
  • de wijze van bewaren;
  • de wijze van toediening;
  • de frequentie;
  • de duur van de behandeling.

   

   

   

  7.3

   

  In overleg met de CLB-arts kan het personeelslid van de school alsnog weigeren medicatie toe te dienen. In onderling overleg tussen de school, het CLB en de ouders wordt naar een passende oplossing gezocht.

   

   

   

   

   

   

  Hoofdstuk 8        Grensoverschrijdend gedrag / integriteit van de leerling

  Leerlingen onthouden zich van iedere daad van geweld, pesten en grensoverschrijdend seksueel gedrag. Bij vermoeden van inbreuk neemt de school gepaste maatregelen om de fysieke integriteit van de leerlingen te beschermen.

   

   

  Hoofdstuk 9        Jaarkalender 

   

   

  Info-avond voor de kleuterschool:     donderdag 9 september 2021

   

  Info-avond voor de lagere school:      dinsdag 7 september 2021

   

  Oudercontacten kleuterschool:          dinsdag 23 november 2021                                                      

                                                                 dinsdag 22 maart en donderdag 24 maart 2022

                                                             (zorg, 2 KK en 3 KK)

                                                                 donderdag 23 juni 2022

   

  Oudercontacten en rapporten lagere school:            donderdag 28 oktober 2021

                                                                                     donderdag 23 december 2021 (op afspraak)

                                                                                     donderdag 31 maart 2022 (op afspraak)

                                                                                     maandag 27 juni 2022

   

  Proclamatie voor het 6de leerjaar:     dinsdag 28 juni 2022

   

   

  Sport

   

  Scholenveldloop:                                  5 oktober 2021

  De zwemkalender wordt meegegeven via de schoolagenda/berichtenschrift.